Artist
Updates
Popular
Artists
A-Z
Artists
A-Z
Lyrics
Lyrics
Updates
Popular
Lyrics
NEW
Lyrics

Lyrics to P³Acz!
by Al Sirat

Search for lyrics & artists here...
 
www.mp3lyrics.org
[edit]Song titleP³Acz!
[edit]Artist nameAl Sirat
[edit]Lyrics languagePolish
Perform your corrections in the white field, then press submit
Your suggestion was successfully received.
It will be reviewed asap, THANK YOU!
Your suggestion is being sent, please wait...
Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.
Suggestion already sent for this field!
There was en ERROR! We were unable to receive your suggestion.
Please try to contact if you want to continue.
[edit]
Tak zachwyceni sw¹ odrêbnoœci¹,
Tak przekonani o w³asnej s³usznoœci,
Tak zach³yœniêci sw¹ doskona³oœci¹,
Tacy dostojni w swej wynios³oœci,
Sprzedajemy swe dusze i cia³a,
Depczemy wszelkie wartoœci,
Zabijamy, by choæ na chwilê doznaæ
Potêgi, w³adzy, wielkoœci...

P³acz!

P³acz!
Mo¿e wtedy, choæ na
chwilê staniesz siê
Tym, czym by³eœ!
A gdy obudzi Ciê krew
mro¿¹ce przera¿enie,
Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/lIbWtedy zrozumiesz, ¿e to co robisz,
Z³ud¹, k³amstwem jest,

Chorus:
A to co robisz nie ma znaczenia,
Pusty manifest Twej bezradnoœci,
Choæ otoczony aur¹ zniszczenia,
I tak rozwiany podmuchem nicoœci...

Solo: Cola
Po¿¹dam, chcê,
Sam spalam siê,
Nie mam ju¿ si³, lecz dalej brnê
Zgubi³em sens,
Na rêkach krew,
Nie mam odwagi, by przerwaæ sen...
[edit]
Wrong Lyrics? Help us improve and ↠ Correct Them !
Thank you for visiting www.mp3lyrics.org, we hope you had fun :-)

Comments on P³Acz! Lyrics by Al Sirat

 
 
Add a comment...
Comment using...
 
Facebook social plugin

Other songs similar to Al Sirat P³Acz! lyrics

If you like P³Acz! lyrics by Al Sirat you may also like the lyrics to these similar songs

 1. Polish 89 LyricsMoonlight Inter Sacrum
 2. Polish 89 LyricsMoonlight W Koñcu Naszych dni
 3. Polish 25 LyricsArkona Skrajna NienawiϮ Egoistycznej Egzystencji
 4. Polish 89 LyricsMoonlight Dobranoc
 5. Polish 56 LyricsKat Bramy ¯¹Dz
 6. Polish 2 LyricsPeja G³Ucha noc
 7. Polish 17 LyricsAl Sirat Milczysz
 8. Polish 25 LyricsArkona Gorycz £ez Nektaru WiecznoœCi...
 9. Polish 89 LyricsMoonlight Melpomena
 10. Polish 68 LyricsQuo Vadis Sen ii
 11. Polish 75 LyricsArtrosis PoœRód Kwiatów I Cieni
 12. Polish 17 LyricsAl Sirat Sentex
 13. Polish 6 LyricsThy Worshiper WœRód Cieni I Mgie³
 14. Polish 23 LyricsGood Religion Oto ja
 15. Polish 25 LyricsArkona Christianblood for Pagan Might
 16. Polish 89 LyricsMoonlight To co za Drzwiami
 17. Polish 68 LyricsQuo Vadis Portret
 18. Polish 68 LyricsQuo Vadis Krew
 19. Polish 17 LyricsAl Sirat Dno
 20. Polish 89 LyricsMoonlight Ronaa
 21. Polish 89 LyricsMoonlight Zmierzch
 22. Polish 89 LyricsMoonlight Tlen
 23. Polish 25 LyricsArkona Plujê na tw¹ MarnoœÆ Psie!
 24. Polish 89 LyricsMoonlight Nic w ¯Yciu nie Zdarza siê Przypadkowo
 25. Polish 75 LyricsArtrosis Dwie Drogi
 26. Polish 56 LyricsKat Delirium Tremens
 27. English 36 LyricsHunter Nieraj
 28. Polish 17 LyricsAl Sirat Tryb
 29. Polish 89 LyricsMoonlight Stadium Wiary
 30. Polish 6 LyricsHefeystos G³Os z Ogrodów Niwy
 31. Polish 75 LyricsArtrosis Malo Slów
 32. Polish 25 LyricsArkona Pozorna Wada NiedoœTêpnosci Tajemnic Bogów Którymi nie Gardzi Pogañska Duma...
 33. Polish 89 LyricsMoonlight Umbra
 34. Polish 75 LyricsArtrosis Do z³a
 35. Polish 6 LyricsHefeystos Czarna ³za
 36. Polish 89 LyricsMoonlight Luna ii
 37. Polish 56 LyricsKat Porwany Ob³Êdem
 38. Polish 89 LyricsMoonlight Cha - Nefer - Meren - re
 39. Polish 25 LyricsArkona Jesienne Cienie Czekaj¹Ce na Kolejn¹ Reinkarnacjê
 40. Polish 89 LyricsMoonlight Meren re

Lyrics to P³Acz!
by Al Sirat

Share on Google+
Share on Twitter
Like on Facebook
Share on any media
Comment on These Lyrics
 
Listen to song P³Acz! by Al Sirat for FREE