Artist
Updates
Popular
Artists
A-Z
Artists
A-Z
Lyrics
Lyrics
Updates
Popular
Lyrics
NEW
Lyrics

Lyrics to Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry...
by Arkona

Search for lyrics & artists here...
 
www.mp3lyrics.org
[edit]Song titleGdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry...
[edit]Artist nameArkona
[edit]Lyrics languagePolish
Perform your corrections in the white field, then press submit
Your suggestion was successfully received.
It will be reviewed asap, THANK YOU!
Your suggestion is being sent, please wait...
Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.
Suggestion already sent for this field!
There was en ERROR! We were unable to receive your suggestion.
Please try to contact if you want to continue.
[edit]
Where The Gods Are Like Brothers And Sisters...

Œniê o mroŸnych latach zatraconych w czasie
Sen g³êbok¹ wizj¹ w uœpionych tysi¹cleciach
Lustra pe³ne krawêdzi - stopione jak szk³o
Bez formy w harmonii, g³êbia w jasnym blasku

Niebo coraz bledsze, nabiera sinej barwy
A gwiazdy wci¹¿ œwiec¹ nad nami
Wiem, ¿e wkrótce znów wzejdzie s³oñce
Czuj¹c to w dreszczach budzê siê

Wicher rzeŸbi rysy na twarzy
A ciemne chmury s¹ w nieœwiêtym sercu
Jak d³uga zima, tak walka o ¿ycie
Jak ciemny œwiat, tak mniej œwiat³oœci

Noc domem milczenia, ciemnia dotyka losu
Ksiê¿yc przetapia szk³o, daje œwiat³oœæ nadziei
A grzeszny pielgrzym szybuje w galaktyce
A lustra nic nie widz¹, wszystko stoi w miejscu
Find more similar lyrics on http://mp3lyrics.com/pEC
Królestwo poznania jest ju¿ niedostêpne
A grzesznik mknie przez lata œwietlne
I cierpi¹ te serca, a s³oñce nie ¿yje
Ca³a œwiat³oœæ umiera, radoœæ schodzi i zguby nabiera...

Wieczór pe³en jest czarnego nieba
Na bia³ej ziemi le¿y cia³o me
Spowite w ca³un krwi i potu
Tam z ¿yciem zatañczy³a œmieræ

Rozchylam usta by czuæ jej zimny smak
Jeden oddech, jedno s³owo, jedna obietnica
I tak zape³niê przestrzeñ wielk¹
Bo œmieræ jest zawsze wybawieniem

Gwiazda ¿ycia na wysokiej skale
Na krañcach œwiata s³oñce ju¿ wschodzi
Odp³ywam w chwale ³odzi¹ do krainy
Gdzie bogowie znowu s¹ jak bracia i siostry...
[edit]
Wrong Lyrics? Help us improve and ↠ Correct Them !
Thank you for visiting www.mp3lyrics.org, we hope you had fun :-)

Comments on Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry... Lyrics by Arkona

 
 
Add a comment...
Comment using...
 
Facebook social plugin

Other songs similar to Arkona Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry... lyrics

If you like Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry... lyrics by Arkona you may also like the lyrics to these similar songs

 1. Polish 89 LyricsMoonlight Ronaa
 2. Polish 6 LyricsThy Worshiper Popiӳ (na Gruzach Domu Boga)
 3. Polish 25 LyricsArkona Jesienne Cienie Czekaj¹Ce na Kolejn¹ Reinkarnacjê
 4. Polish 89 LyricsMoonlight List z Raju
 5. Polish 56 LyricsKat Wierz
 6. Polish 2 LyricsPeja G³Ucha noc
 7. Polish 75 LyricsArtrosis Prosba
 8. English 36 LyricsHunter $$$$$$$$...
 9. Polish 56 LyricsKat Stworzy³Em Piêkn¹ Rzecz
 10. Polish 25 LyricsArkona Moja Mistyczna Droga do Gwiazd...
 11. Polish 25 LyricsArkona Zeta Reticuli - Ostateczne Pojednanie ze Stwórcami bez KoniecznoœCi Dalszej Reinkarnacji...
 12. Polish 89 LyricsMoonlight Melpomena
 13. Polish 89 LyricsMoonlight Inter Sacrum
 14. Polish 89 LyricsMoonlight Shadizar
 15. Polish 25 LyricsArkona WœCiek³OœÆ Która Nadchodzi
 16. Polish 89 LyricsMoonlight Lekarstwo na sen
 17. Polish 6 LyricsHefeystos Magiczny Strumie
 18. Polish 6 LyricsThy Worshiper WœRód Cieni I Mgie³
 19. Polish 15 LyricsNaamah Jeszcze Jedno
 20. Polish 25 LyricsArkona Gorycz £ez Nektaru WiecznoœCi...
 21. Polish 89 LyricsMoonlight Tabu
 22. Polish 25 LyricsArkona Christianblood for Pagan Might
 23. Polish 56 LyricsKat Oczy S³Oñc
 24. Polish 89 LyricsMoonlight Stadium Wiary
 25. Polish 17 LyricsAl Sirat P³Acz!
 26. Polish 89 LyricsMoonlight Bestia
 27. Polish 56 LyricsKat Szydercze Zwierciad³O
 28. Polish 1 LyricsPaktofonika Chwile Ulotne
 29. Polish 25 LyricsArkona Ch³Odne I Dostojne s¹ Nasze Oblicza...
 30. Polish 6 LyricsHefeystos G³Os z Ogrodów Niwy
 31. Polish 89 LyricsMoonlight Nic w ¯Yciu nie Zdarza siê Przypadkowo
 32. Polish 17 LyricsAl Sirat Tryb
 33. Polish 75 LyricsArtrosis My
 34. Polish 56 LyricsKat Delirium Tremens
 35. Polish 17 LyricsAl Sirat Sentex
 36. Polish 89 LyricsMoonlight Wiem
 37. Polish 25 LyricsArkona Kiedy psy w Zagrodach Ujadaj¹...
 38. Polish 89 LyricsMoonlight Ci co Wierz¹
 39. English 89 LyricsMoonlight Ergo sum
 40. Polish 36 LyricsHunter Osiem

Lyrics to Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry...
by Arkona

Share on Google+
Share on Twitter
Like on Facebook
Share on any media
Comment on These Lyrics
 
Listen to song Gdzie Bogowie s¹ jak Bracia I Siostry... by Arkona for FREE